Admitere 2018

 
 

 

STUDII DE LICENŢĂ

ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ / ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ / ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

A) CALENDAR ADMITERE pentru anul universitar 2018-2019 (Sesiunea I) 

 • 09-21 IULIE 2018
 • Înscrierea candidaților se face de luni până vineri, între orele 8:00–16:00, sâmbăta între orele 8:00–12:00, cu excepția zilei de duminică 15 iulie a.c. când nu se fac înscrieri.
 • 21 IULIE 2018
 • Ultima zi pentru depunerea documentelor în original (diploma de bacalaureat sau adeverința), necesară pentru ocuparea unui loc cu finanțare de la buget.
 • 25 IULIE 2018
 • Afișarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu finanțare de la buget în limita numărului de locuri repartizate.
 • Afişarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate.
 • Afișarea listei candidaților având medie peste 5,00 (care nu au fost cuprinși în niciuna din primele două liste).
 • 25 – 30 IULIE 2018
 • Încasarea taxei de înmatriculare pentru candidații de pe Lista locurilor cu finanțare de la
 • Încasarea taxei de înmatriculare, a TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă de luni până vineri între orele 8:00–16:00, sâmbăta între orele 8:00–12:00, cu excepția zilei de duminică 29 iulie a.c. când nu se fac încasări.
 • 01 AUGUST 2018
 • Afișarea listei candidaților pentru eventualele locuri cu taxă rămase vacante ca urmare a neîncasării taxelor de înmatriculare de la candidații aflați pe listele provizorii.
 • 01 - 03 AUGUST 2018
 • Încasarea taxei de înmatriculare, a TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă rămase vacante.
 • 04 AUGUST 2018
 • Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu finanțare de la buget în limita numărului de locuri repartizat.
 • Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizat.
 • Afișarea listei candidaților „RESPINȘI” (include și candidații care nu au achitat taxa de înmatriculare și TRANȘA I din taxa de studii).

 

B) MODALITATE DE ADMITERE LICENŢĂ 

Specializări:

 • Inginerie Economică în Agricultură;
 • Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism.

Admiterea la studiile universitare de licență cu frecvență / învățământ cu frecvenţă redusă / învăţământ la distantă se face prin concurs, pe bază de INTERVIU (Admis/Respins) și în baza rezultatelor obținute de candidați la examenul de BACALAUREAT. Media generală de admitere, se calculează ca medie ponderată astfel:

 • 70% media de la Bacalaureat;
 • 30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de la Bacalaureat: limba română/ limba maternă; matematică; chimie; biologie; geografie.

 Ghid Admitere 2018

 

C) ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate.

 • Candidatul primește de la comisie un dosar plic pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail, numărul de telefon și cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.
 • La dosar se anexează următoarele acte:
  • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) și foaia matricolă în original sau copie;
  • adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2018;
  • certificatul de naștere, în original sau copie;
  • certificatul de căsătorie, în original sau copie (dacă este cazul);
  • adeverință medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau programul de studii pentru care candidează;
  • patru fotografii tip carte de identitate;
  • copie după buletinul sau cartea de identitate;
  • chitanța de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/program de studii la care se înscrie), sau după caz, adeverinţa necesară scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/ program de studii;
  • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).

 

Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016).

Pentru certificarea conform cu originalul este obligatorie prezentarea actelor în ORIGINAL.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere!

 

D) NUMĂR LOCURI LICENŢĂ 

Studii universitare de Licență - Anul universitar 2018-2019

Specializarea de licenţă

Capacitatea de
şcolarizare

Număr de locuri

Buget

Taxă

Inginerie economică în agricultură

- învățământ cu frecvență; 4 ani – 240 de credite

200

90

110

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

- învățământ cu frecvență; 4 ani – 240 de credite

400

98

302

Inginerie economică în agricultură

- învățământ la distanță; 4 ani – 240 de credite

225

-

225

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

- învățământ la distanță; 4 ani – 240 de credite

250

-

250

 

E) TAXE ÎNSCRIERE / STUDII 

 • Taxa de înscriere pentru admitere: 150 lei taxa de înscriere/facultate și 50 de lei pentru fiecare altă opțiune la altă facultate din cadrul USAMV București;
 • Taxa de înmatriculare: 50 lei
 • Taxa de studii (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă):
  • 2800 lei pentru Specializarea Inginerie Economică în Agricultură (se poate achita în 3 tranșe; prima tranșă este în valoare de 1400 lei);
  • 2800 lei pentru Specializarea Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism (se poate achita în 3 tranșe; prima tranșă este în valoare de 1400 lei).
 • Taxa de studii pentru specializările ID: 2.600 lei - se plăteşte în 3 tranşe; prima tranşă se achită la înmatriculare, în valoare de 1.300 lei.