Admitere 2019

 
 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ / ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ /
ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

 

1) SPECIALIZĂRI și NUMĂR LOCURI LICENŢĂ

A) Programe de studii - Învățământ cu Frecvență (IF) (4 ani):
– Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole
– Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism

 

B) Programe de studii - Învățământ la Distanță (ID) (4 ani):
– Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole
– Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism

 

 
Facultatea Programul de studii  Locuri VACANTE sesiunea a II a 
MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE RURALĂ    BUGET TAXĂ
 Ingineria și managementul afacerilor agricole - 94
 Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism - 281
 Ingineria și managementul afacerilor agricole  - Filiala Slatina - 20
 Ingineria și managementul afacerilor agricole  - Filiala Călărași - 17

 

 

 

 

2) MODALITATE DE ADMITERE LICENŢĂ

Admiterea la studiile universitare de licență cu frecvență pentru anul universitar 2019-2020 se face prin concurs, pe bază de interviu (Admis/Respins) și în baza rezultatelor obținute de candidați la examenul de bacalaureat și se organizează pe facultăți, iar în cadrul facultăților pe domenii de studii de licență. Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel:

 • 70% media de la bacalaureat;
 • 30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de la bacalaureat: limba română/ limba maternă; matematică; chimie; biologie; geografie.

 

 

3) CALENDAR ADMITERE (Sesiunea II – septembrie 2019)

 • 05 august - 20 septembrie 2019 - înscrierea și înmatricularea candidaților.
 • Orar: de luni până vineri, între orele 8:00-16:00.
 • Important! Înmatricularea se face în aceeași zi în care candidatul a fost declarat admis.
 • Concomitent cu înscrierea (150 lei) se va face înmatricularea (50 lei) și plata primei tranșe din taxa de școlarizare (1700 lei).

 

 

 

 

4) ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate.

 • Candidatul primește de la comisie un dosar plic și cererea de înscriere (care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie).
 • La dosar se anexează următoarele acte:
  • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) și foaia matricolă în original sau copie;
  • adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2019;
  • certificatul de naștere, în original sau copie;
  • certificatul de căsătorie, în original sau copie (dacă este cazul);
  • adeverință medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau programul de studii pentru care candidează;
  • patru fotografii tip carte de identitate;
  • copie după buletinul sau cartea de identitate;
  • chitanța de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/program de studii la care se înscrie), sau după caz, adeverinţa necesară scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/ program de studii; Taxa de înscriere se plătește în momentul înscrierii!
  • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).

Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016).

Pentru certificarea conform cu originalul este obligatorie prezentarea actelor în ORIGINAL.

 

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere!

 

 

5) TAXE ÎNSCRIERE / STUDII

 • Taxa de înscriere pentru admitere: 150 lei taxa de înscriere/facultate și 50 de lei pentru fiecare altă opțiune la altă facultate din cadrul USAMV București.
 • Taxa de înmatriculare: 50 lei
 • Taxa de studii (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă):
  • 3500 lei pentru Specializarea Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole (prima tranșă este în valoare de 1700 lei);
  • 3500 lei pentru Specializarea Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism (prima tranșă este în valoare de 1700 lei).
 • Taxa de studii pentru specializările ID: 3000 lei - se plăteşte în 3 tranşe; prima tranşă se achită la înmatriculare, în valoare de 1500 lei.

 

 

Download: http://bit.ly/Ghid_Admitere_2019_USAMV_Management

 

 

FII MANAGER ÎN AGRIBUSINESS!

UNIVERSITATE DE STAT ACREDITATĂ DE ARACIS CU CALIFICATIVUL GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT